ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o.
Splitska 2, 53270 SENJ
OIB: 45024889958
tel. 053/881-237
info@gkd-senj.hr

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Poštovani korisnici komunalnih usluga, ovim Vam putem GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o. (GKD Senj d.o.o.) daje obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka predviđene temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

 

Voditelj obrade osobnih podataka:
GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o., Splitska 2, 53270 SENJ, OIB: 45024889958, tel. 053/881-237,

info@gkd-senj.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Matea Prpić

matea@gkd-senj.hr

 

Osobni podaci koje GKD Senj d.o.o. prikuplja i obrađuje, svrha i pravna osnova obrade, legitimni interesi:

Radi izvršenja javnih komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prikupljamo sljedeće osobne podatke:

–    ime, prezime, OIB, adresu, vlasnika nekretnine i/ili korisnika nekretnine, adresu nekretnine i šifru nekretnine te isprava kojom se dokazuje vlasništvo, šifra korisnika, podatke o članovima domaćinstva, uplate i zaduženja radi identifikacije korisnika, određivanja naknade, naplate i dostave računa.

Pravna osnova obrade osobnih podataka je nužnost za i obavljanje zadaće od javnog interesa – pružanje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada (čl. 6.1.(e) Uredbe). OIB se obrađuje i temeljem Zakona o OIB-u u skladu sa čl. 6.1.(c) Uredbe.

 

Primatelji/kategorije primatelja osobnih podataka:

–    u slučaju potrebe naplate potraživanja u ovršnom / parničnom postupku – odvjetnici i javni bilježnici koji obavljaju radnje naplate;

 

Razdoblje pohrane osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju:

  • podaci sadržani u računima i druge knjigovodstvene isprave prema propisima koji uređuju računovodstvo najmanje 11 godina;
  • ako podaci nisu u računovodstvenim ispravama, osobni podaci se čuvaju za razdoblje od najviše 5 godina mjeseci od prestanka svrhe radi koje su prikupljeni.

Obrada gornjih podataka je uvjet nužan za obavljanje javne komunalne usluge te bez tih podataka nije moguće pružiti komunalnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada.

 

Informaciju o automatiziranom donošenju odluka/profiliranju: ne primjenjuju se postupci automatskog donošenja odluka i profiliranja.

 

Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka:

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima– Vaše je pravo od GKD Senj d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  • Pravo na ispravak– imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
  • Pravo na brisanje– imate pravo od poslodavca ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka– imate pravo od Komunalca ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu– imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka– imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

Službenik za zaštitu podataka:

Matea Prpić

e-mail: matea@gkd-senj.hr, tel.: 053/881-237, adresa: GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o., Splitska 2, 53270 SENJ (za Službenika za zaštitu osobnih podataka)

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na gornje kontakte.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Skip to content