ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Cjenik

Na temelju članka 33. stavka 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (”Narodne novine”, broj 50/17 i 84/19) te članka 46. Statuta Grada Senja (”Službeni glasnik Grada Senja” broj 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 – pročišćeni tekst,  6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, Gradonačelnik Grada Senja donio je:  

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada na području Grada Senja za 2020. godinu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content